مشی ننگین ترور خللی در عزم و اراده ملت انقلابی ایران وارد نمی‌کند

نیکفر در نطق میان دستور؛ مشی ننگین ترور خللی در عزم و اراده ملت انقلابی ایران ...

ادامه مطلب