دیدار با اهالی امیر آباد

دیدار با اهالی امیر آباد

دیدار مردمی دکتر نیکفر با اهالی امیر آباد و بررسی مسائل و مشکلات آنها (ششم تیرماه)./

یک پاسخ بنویسید