حضور در جمع ورزشکاران پایین محله رودبنه

حضور در جمع ورزشکاران پایین محله رودبنه

حضور دکتر نیکفر در جمع ورزشکاران پایین محله رودبنه و بررسی مشکلات آنان (ششم تیرماه)./

حضور در جمع ورزشکاران پایین محله رودبنه

حضور در جمع ورزشکاران پایین محله رودبنه

یک پاسخ بنویسید