حضور در بین مردم سحر خیز محله

حضور در بین مردم سحر خیز محله

حضور دکتر نیکفر در بین مردم سحر خیز محله و بررسی مشکلات آنها (ششم تیرماه)./

photo_2016-08-01_05-46-32

حضور دکتر نیکفر در بین مردم سحر خیز محله و بررسی مشکلات آنها

یک پاسخ بنویسید