دیدار با اهالی محترم حسن بکنده

دیدار با اهالی محترم حسن بکنده

دیدار مردمی دکتر نیکفر با اهالی محترم حسن بکنده و رسیدگی به مشکلات آنها (ششم تیرماه)./

دیدار مردمی دکتر نیکفر با اهالی محترم حسن بکنده و رسیدگی به مشکلات آنها (ششم تیرماه)./

یک پاسخ بنویسید